83 Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 82 2e Afö'eeling. ingevolge art.8 der Gemeentewet be paalt Uw College vóór elke verkie zing van de leden van den Eaad den dag waarop zoo noodig de stemming zal ge schieden, welke binnen 45 dagen na de verkiezing plaats heeft. De datum van de verkiezing zal volgens de wet Zijn op Dinsdag 9 Mei a.s. De s koen Directie N.V. Spoorwegen. 84 Directeur van Ge-) meentewerken bericht omtrent het eerlang electri- ficeeren van de spoorlijn Amsterdan- Amersfoort noch omtrent de totstand koming van een halte bindend uitsluiti sel te kunnen geven. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en advie zen. Besl in t de t V002 Gele nos. en 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 45