i Ardeeling Aanmerkingen Opzichte u te Soe nen van uw ver orde eiding Vj terrein van een raa Ivluci li a.s. strekken Dt ig van >P 20 Ju- Besloten wordt aan genoemden 0p7.i-.hter der fortifica tiën ontheffing van het bepaalde in art.22 der bouw verordening te verleenen. Besloten wordt hiervoor een bronzen medaille beschik- JLt, jaar te stellen. y A Besloten wordt een voorschot groot /.1600,= te verlee- iesloten wordt den Secretaris als vertegenwoordiger van het College af te vaardigen. ges chiltl Besloten wordt aan den geneeskundig inspecteur te be- H? J\ ijk. hij I richten dat het College een voorstel zijnerzijds omtrent^. A louden de te houden bijeenkomst gaarne tegemoet ziet. lat se Blok. Mej ver- it j e en >ol aan ort mo- jhesloten wordt den gemeentegeneesheer te verzoeken hieromtrent te rapporteeren. t/ in de erstrektj ke de n de gens oor al- llen aangezien dit rapport zonder meer nog geen oplossing t- de verschilpunten tusschen het College en het Scnool- bestuur t.a.v. de plafondveroetering brengt, wordt De- sloten het Schoolbestuur mede te deelen, dat het aan [het College gewenscht voorkomt met net schoolbestuur in de school een bespreking te hebben, waarvoor de bouw kundig inspecteur mede zal worden uitgenoodigd. Cok de; jtechnische adviseurs voor de gemeente en het schoolbe- stuur zullen daarbij tegenwoordig zijn. Aan den Secretaris wordt opgedragen zich met den In specteur van het Lager Onderwijs te Amersfoort omtrent bedoelde bijeenkomst in veroinding te stellen. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 460