510 511 512 B.v.d.Huiseigena- ren. Gemeente-secretaris chef 4e afdeeling ter secretarie. en Directeur van meentewerken Ge- bericht in opdracht van N.V.Biscuit fabriek, v/h Gebrv.Doesburg dat dez» alsnog bereid is de strook gronds voor de perceelen B.Grothestraat 4} en 45 kosteloos aan de gemeente af tel staan, onder voorwaarde, dat de ge meente de kosten van overdracht, ver plaatsing waterput enz. voor hare re kening neemt en tevens het stuk grond| voor net perceel gelegen met tegels zal doen bestraten. rapporteeren opnieuw omtrent een on derhoud dat zij gehad hebben met de vertegenwoordigers van den Ded.Chr. Bond van Bersoneel in Publieken Diens en den Bed.R.K.Bond van overheidsper soneel "Bt.Paulus" waarbij de bereke ning der loonen der gemeentewerklie den ter sprake is gekomen. Beide bonden meenen enkele bedenkin gen te moeten maken tegen de lijst vermeldende de werklieden en de loo nen der vaklieden voor zoover een en ander heeft gediend ter berekening van de loonschalen. De bonden verzoe ken het College te berichten of er nog aanleiding bestaat de lijst te wijzigen overeenkomstig hun inzicht. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en aaviezen. Besloten College nis gene kele dag Gelet oj 08, wor< willige]

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 461