N Jh. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt adressant mede te deelen dat het College met veel belangstelling hiervan heeft ken nis genomen en dat de afstandsverklaring binnen en kele dagen ter teekening zal worden toegezonden. (Besloten wordt de lijst ongewijzigd te handhaven. M/oorts wordt besloten de commissie voor Georgani seerd Overleg te verzoeken deze aangelegenheid in behandeling te willen nemen voor het uitbrengen van advies Gelet op het advies van Bouw-en Woningtoezicht no. 08, wordt besloten de bouwaanvrage no.2/551 in willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 462