Volg num mer 513 514 Afzender of voorsteller Weth .v .Financi en Korte inhoud Datum Centr .Verificatie- bureau, den Haag 515 516 517 Centr.Verificatie bureau, den Haag Dir.en Commissaris sen v/d N.V.Centr. Slachtplaats te Soest Gebr.J.C.en P.Swa- ger adviseert den raad ter vaststelling voor te dragen een ontwerp-besluit tot wijziging der gemeentebegrootin^ 1939 4e afd.no.21/675. doet toekomen de vanwege dit bureau opgestelde jaarrekening over het tijd vak 5 November 1937/1938 voor de 5 woningcomplexen, geëxploiteerd door de R.K.Bouwvereeniging "St.Joseph" te weten: 1de balans per 5 November 1938; de exploitatie-rekeningen der com plexen over het tijdvak 5 November 1937/1938; 3. een memorie van toelichting bij de balans en de exploitatie-rekenin gen; 4. een overzicht der gebouwde eigen dommen en erven; 5. een overzicht van de grond- en löouwvoorschotten; 6. een overzicht van het verloop der onderhoudsfondsen; 7,. een staat van de gestorte waarborg sommen. De samenstelling der jaarrekening is aanleiding een en ander onder de aan dacht van het college te brengen. deelt mede te hebben gecontroleerd en voor accoord geteekend de balans per 31 December 1938 en de verlies- en winstrekening over 1938 van de woningstichting Ons Belang en maakt naar aanleiding hiervan eenige op merkingen. verzoeken den Raad in behandeling te nemen en zoo mogelijk in te willigen het den I6den Februari 1939 tot Bur gemeester en Wethouders gericht ver zoek tot renteverlaging van de hypo theek door de gemeente verstrekt en tot verlaging van de jaarlijksche aflossing. verzoeken thans vergunning voor den bouw overeenkomstig de dd.25 Juli 1938 ingediende teekeningen met wij ziging van de zijafstand op 5 Meter, alsnog te willen verleenen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 465