Afzender of voorstelle num i n n o u mer 518 519 520 Best.van "Soest Vooruit" Bir.Gem.werken P.G.Blom, Hartman laan 14, Soest 521 522 Gem.secretaris en chef afd.financien ter secretarie 523 Hoofden van scho len te Soest 1e Afdeeling 524 N.G.Adriaansen, Soest verzoekt in de gelegenheid te worden Besloten gesteld om tijdens de a.s.feesten een &e tpest< klokkenspel ter kennis te mogen bren gen van het publiek. Be Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.17 Juli 1939, no.1437. brengt rapport uit omtrent gevoerde onderhandelingen inzake grondafstand Korte Bergstraat. Opgemerkt wordt voorts dat bedoelde straat inderdaad in slechten toestand verkeert. vraagt verlenging van den termijn, ver-| meld in de aanschrijving van B.en W. dd.5 November 1938, 1e afd.no. 169, in zake het weder uitsluitend als woonhuis! bezigen van perceel Hartmanlaan 14. adviseeren ten aanzien van de vrije ge neeskundige behandeling van het poli tiepersoneel. Beslote overleg straat Beslote: nemen. de huis der bou1 Beslote der ver het pol toe te Amersfo verzoeken onderhoud ter bespreking van maatregelen, die getroffen dienen te worden ter bescherming der schoolkinde ren tegen luchtaanvallen. biedt ter vaststelling aan het ontwerp van een aan J.v.d .Meeberg, Zandvoortweg| 210 te Baarn, te verleenen vergunning voor het oprichten van een banketbakke rij en het daarin plaatsen van 2 elec- trische ovens, 2 electromotoren van 1-g en -g- P.K. dienende voor aandrijving van een deegkneedmachine, een amandel- wrijfmachine en een speculaasmachine in het perceel Postweg 43 te Soester- berg. vraagt toestemming tot plaatsing^van een rijwielrek op het trottoir vó(Sr haar winkel. Be Bir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.13 Juli 1939, no.1401. Beslote gende g I Amersfo Het ont

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 467