V worden iten een m bren- romtrent 7 Juli E S L I S S I N G Afdeeiing en No. Aanmerkingen gesloten wordt de vereeniging "Soest Vooruit" de gevraag- je toestemming te verleenen. V aJl oerde fstand rdt erdaad ijn, ver- .en W. 169, in- woonhnis n 14. vrije ge- t poli- Besloten wordt den Dir.v.Gem. werken te machtigen in as(x overleg met den Weth.v.Openbare Werken de Korte Berg- straat bij wijze van gewoon onderhoud te herstraten. Besloten wordt dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen. Echter wordt besloten bij openbare kennisgeving de huiseigenaren te wijzen op het bepaalde in art.96 *- der bouwverordening. Besloten wordt het risico, voortvloeiende uit art.43 der verordening gemeentepolitie voor dit gedeelte van het politiepersoneel, dat niet kan of niet wenscht toe te treden tot het Maatschappij Ziekenfonds te Amersfoort, zelf te dragen. icing van aen te Dolkinde. ontwerp Ivoortweg gunning cetbakke- 2 elec- van Ir ij ving imandel- ichine >ester- Besloten wordt een enquete in te stellen in de omlig- u Jh, gende gemeenten: Utrecht, de Bilt, Zeist, Baarn, V Amersfoort, Doorn en Zuilen. Het ontwerp wordt goedgekeurd, Lg van vó6r m brengt rijven Besloten wordt tot wederopzeggens de gevraagde vergun-i i? aJl- ning te verleenen. K ui au

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 468