Volg- num- Afzender of voorsteller mer 525 526 527 528 531 Korte innoud Th.J.Regter, gem, ontvanger F.v.d.Biesen, Soest Centr.Verificatie bureau, den Haag N.V.R'damsche Hy potheekbank voor Nederland te R'dam 529 Weth.v.Financiën 530 Voorzitter Inspecteur van Politie verzoekt hem verlof toe te staan van 22 Juli tot en met 12 Augustus a.s. wijst op den slechten toestand van het wegdek van den Eigendomweg en verzoekt daarin verbetering te doen aanbrengen De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.13 Juli j.1. nr.1436. rapporteert omtrent de controle der administratie van de Slachtplaats N.V, te Soest over het tweede kwartaal 1935 Beslotea August U! Beslotei vies va] Kennis g' deelt als eigenaresse van het perceel Burg.Grothestraat 38 (Carlton-theater! mede, te ondersteunen het verzoek van den architect G.de Wal om ontheffing van het bepaalde in de Bouwverordening ten behoeve van den bouw van een thea-| ter en schouwburg. adviseert den gemeenteraad ter vast stelling voor te dragen een ontwerp-be-l sluit tot wijziging der gemeentebegroo-| ting voor 1939 betreffende aanleg van rioleeringen in te herstraten wegen. adviseert den Raad voor te stellen ter gelegenheid van de te verwachten heuge lijke gebeurtenis in het Prinselijk Ge-| zin, voor de algemeene feestviering een| bedrag van 182,= ter beschikking te willen stellen, zijnde 1 cent per in woner per 1 Juli j.1. (18142). bericht naar aanleiding van het ver zoek van P.J.Regnery, Vredehofstraat 5 om vergunning tot het plaatsen van eenige tafeltjes en stoelen vóór &et perceel ten behoeve van den verkoop van ijs. Aangezi> dat de - &.de Wa Wal voo: den Dir Aldus w Aldus w Beslote Inspect wijl re domsrec J.G.Fla

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 469