V#/*t BESLISSING Afdeeling i en No. Aanmerkingen aan van s a.s. d van het verzoekt nbrengen, er omtrent 13 Juli Besloten wordt dit verlof van 22 Juli tot en met 12 Augustus a.s, te verleenen. Besloten wordt adressant te berichten conform het ad vies van den Directeur van Gemeentewerken. V iGol le der aats N.V, baal 1935 Kennisgenomen, perceel -theater) soek van ïeffing 'ordening ten thea- vast- .twerp-be- itebegroo- leg van wegen. Hen ter en heuge- elijk Ge ering een king te per in- t ver- 3traat ïn van Sr $et 'koop Aangezien door de eigenares geen bezwaar wordt gemaakt i? dat de ontheffing wordt verleend aan den architect i G.de Wal, wordt thans besloten de ontheffing aan G.de Wal voornoemd te verleenen, conform het advies van den Dir.v.Gem.werken van 22 Juni 1939 no.2/5. Aldus wordt besloten. Vx Aldus wordt besloten, Besloten wordt deze aangelegenheid in handen van den i a/j- Inspecteur van Politie te stellen ter afdoening, ter- wijl rekening gehouden dient te worden met het eigen domsrecht op het trottoir ter plaatse van den heer J .G.Plapper

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 470