num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 533 Mevr.H.Dral-Coops Vinkenweg 32,Soest 534 535 536 Gemeentegeneesheer Soest JvSuydam-vWijk Soest S.J.Desta-de Keize secr .Ver .Wijkverpl Huis ter Heide e.o 537 Dir.Gem.werken 538 Kerkvoogdij van de N.H.Gemeente verzoekt een onderzoek te doen in stellen met betrekking tot het opha len van asch en vuilnis bij verschil, lende perceelen aan den Vinkenweg. De Dir.v.Gem.werken brengt hierom trent rapport uit bij schrijven dd.1 Juli 1939, no.916. deelt mede geen bezwaar te hebben tel gen het tijdelijk opdragen van de armenpraktijk te Soesterberg aan den heer H.J.Strobandarts alhier en vestigt de aandacht van het college op de verstrekking der geneesmidde len. verzoekt haar, ingaande 1 Augustus a.s., eervol ontslag te willen ver- leenen uit haar betrekking als school- schoonmaakster der openbare lagere school Beetzlaan. verzoekt toestemming tot het houden van een kruisjesdag, op Woensdag 9 of Donderdag 10 Aug.a.s. t/b dezer Vereeniging. De Insp.v.Politie advi seert tot inwilliging van het ver zoek. zendt rapport met betrekking tot den bouw van dubbele woonhuizen met ga rages aan de Molenstraat O.Z. deelt mede, dat het bereid is ten dienste van de schoolkinderen een voetpad langs het Kerkhof af te staaiii onder voorwaarde, dat op kosten van de gemeente een afrastering wordt aangebrachtzoowel aan het padals aan de beide breedtezijden van het perceel grond, hetwelk bij de begraaf' plaats zal worden aangesloten. "v -L f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 475