en m- et opha- verschil. enweg. L er om- ven dd.1 sbben te m de aan den ïr en jollege 3midde- justus in ver- -s schooi .agere houden dag 9 dezer e advi- ver- tot den et ga ten een te staan* en van ordt ad, als n het begraaf' Adressante zal worden medegedeeld, dat van Seist aan- gesloten is bij den ophaaldienst van asch en vuilnis *1 en dat mitsdien volkomen terecht bij dezen vuilnis V j v-d is weggehaald. M5 Aan den heer H.J.Strobandars, alhier, zal worden *YA- verzocht mede te deelen of hij zich tijdelijk wil be- lasten met de armenpraktijk te Soesterberg. Bij beves- tigende beantwoording zal een overeenkomst met hem 9/7 worden aangegaan. Daarin zal onverminderd het bepaalde f in de verordening geneeskundige dienst worden opgeno men de voorwaarde, dat hij tweemaal per week spreekuur moet houden te Soesterberg en voorts dat hij steeds telefonisch te bereiken moet zijn. De belooning wordt berekend naar een bedrag van 400,= per jaar. Aan Mej.v.Suydam-van Wijk wordt met ingang van 1 Aug.1939 eervol ontslag verleend. Aan den heer van Wely zal worden verzocht mede te deelen of hem ook iemand bekend is, die de betref- fende werkzaamheden kan verrichten. Bij ontkennende beantwoording zal in de plaatselijke bladen een op roeping voor schoolschoonmaker worden geplaatst. De gevraagde toestemming wordt verleend. 3'*// aS/j/t/J. Alvorens op het rapport in te gaan, wordt besloten de Inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht in de ge legenheid te stellen zich eventueel te verdedigen omtrent hetgeen door den Directeur ten aanzien van zijn afdeeling is naar voren gebracht, en betrekking heeft op den gang van zaken aan diens afdeeling waardoor het bouwen der garages zonder vergunning van B.en W. heeft plaats gehad. Besloten wordt deze aangelegenheid voorloopig te de- poneeren. In October zal het college deze aangelegen- heid weder onder oogen zien, in verband met de als- dan door de Kerkvoogdij uit te voeren uitbreiding van de begraafplaats. V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 476