num- Afzender of voorsteller Datu Korte inhoud mer 539 541 DirGemwerken 540 Dir.Gem.werken Soest Afd.Financiën 542 jWeth.Gasille 543 JWeth.Gasille 544 Gem.secretaris adviseert aan G.Muijs, Smitsweg 13 te Soest te berichten dat op zijn verzoej om vergunning tot den bouw van een dtfl bel woonhuis aan het 1e Heeserlaantfat een gunstige beslissing kan worden ge] men nadat door hem een bedrag van 387,59 in het wegenfonds zal zijn stort zendt, onder overlegging van het regfij ter van overuren, antwoord op het schrijven van burg.en weth.dd.5 Juli 1939» 4e afd., betreffende de ledigisj van beerputten. verzoekt te mogen vernemen of het to taal ten laste der gemeente Soest ko mende bedrag wegens aanslag in de grondbelasting over 1939, zijnde 1139,17, kan worden voldaan. Aldus Beslot verbal' den bei Het to' worden stelt de vraag of den Raad nog voorstt len moet worden gedaan betreffende het naweiden van de perceelen weiland, ge legen aan den Lange Brinkweg, welke tl 1 Januari j.1. openbaar verpacht waren deelt mede, dat de Commissie Grondbe drijf en Uitbreidingsplan zich met de voorstellen inzake grondaankoop aan di Molenstraat O.Z.kan vereenigen. Aan dei den ge< streek! paehte] dezelf< Ij^jaar. 1 I in masi Een de! gebodei ondert< stelt voor aan de ambtenaren J.A.Prin-J Aan de: sen en G.J.Jansen een gratificatie tof|| den ge< te kennen van resp. 50,= en 100,= in verband met het door hen verrichtte overwerk ten aanzien van de omzetting van het bevolkingsregister in 1939 en voorts de overschrijding van het cre- diet voor de bevolkingsadministratie te regelen door wijziging van de be grooting 1939.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 477