v Afdeeling en No. Aanmerkingen reg 13 te Aldus wordt besloten, jn verzoej 'an een dut ier laantje worden ge g van al zijn gi l het regj;, p het d.5 Juli e ledigin| f het tO' Soest ko- in de jnde n. og voorst) ffende liet iland, ge welke tl acht waren Grondbe- 3h met de oop aan di sn. J.A.Priü' Lcatie toe i 100,= rerrichite jmzetting 1939 en het cre- .stratie de be- Besloten wordt de uitbetaalde overwerk vergoeding te &A- verhalen op degene die order gaf tot het ledigen van den beerput. Het totaal bedrag dezer aanslag ad 1139»17 kan worden voldaan. Aan den Raad zal een daartoe strekkend voorstel wor- [den gedaan. Aan notaris Dammers wordt opgedragen om streeks half Augustus het naweiden openbaar te ver- fpachten. De verpachting zal moeten geschieden in .dezelfde perceelen als bij de grasopbrengst van dit 'jaar. Voorts wordt besloten deze verpachting niet in massa te doen geschieden. Een desbetreffend voorstel zal den Raad worden aan geboden, nadat de voorloopige overeenkomsten zijn 1 onderteekend. Aan den Raad zal een daartoe strekkend voorstel wor den gedaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 478