Volg- num- Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 545 Dir .Ver .tot werkv. hulpbeh.blinden 546 Voorzitter 547 Voorzitter 548 'G-em.secretaris verzoekt toestemming tot het houden eener collecte, t/b der Ver.tot werkv, aan hulpbeh.blinden, zulks in de maan. den Juli, Augustus of September a.s, De Insp.v.politie adviseert tot NIET inwilliging van het verzoek. gehoord de besprekingen over de nood zakelijkheid tot voorziening in de hui; vesting van de organen en diensten dei gemeente, stelt voor aan den Raad een crediet te vragen van 1500,=, ten einde aan een deskundige op te dragen het gemeentebestuur in te lichten om trent voorbereiding en voorlichting voor vorenbedoelde aangelegenheid. deelt de vergadering mede, dat de secril taris hem er mede in kennis heeft ge steld, dat het in de vorige vergaderinj toegestane crediet ad 8500,= noodig voor den bouw van een boerderij, niet voldoende is, aangezien de Dir.v.Gem. werken op een telefonische vraag heeft medegedeeld, dat alsnog voor toezicht tijdens den bouw een bedrag van 400,= noodig is, zoodat het totaal crediet® moeten bedragen 89Q0,=. De weth.v. openb.werken deelt mede, dat zoowel hi als de com.openb.werken van meening is» dat de bouw zonder aanstelling van een opzichter kan geschieden en dat daarti' is uitgegaan van de gedachte, dat B.® W.toezicht zich met het toezicht zal kunnen belasten. Spr.zal zich met den Insp.v.B.en W.toezicht in verbinding stellen en hem de vraag stellen of hef toezicht door hem kan geschieden zonde! dat stagnatie in zijn gewone werkzaam heden plaats heeft. brengt aan het college een rapport uit met betrekking tot de voorloopige pl^' nen van den Dir.v.Gem.werken inzake den verbouw van het raadhuis. Onder 11 Jul goek a gingen "dat i "een b "het b "dadig "dat d "weini fdat te "de co "dadig "reet De inir. goedge Beslot ven. 0 wordt 400, v/orden den In heeft zal do werkza zijn g onderv Het Co aan de rappor

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 479