houden bot werkv, i de maan. oer a.s, bot NIET BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Onder intrekking van de terzake in de vergadering va: 11 Juli 1939 genomen beslissing, wordt op het ver zoek afwijzend beschikt op grond van de n.v.overwe gingen: "dat in deze gemeente bij herhaling bij de bewoners "een beroep wordt gedaan op de offervaardigheid in "het belang van verschillende instellingen van lief dadigheid; "dat de verzoekende instelling voor deze gemeente vapn "weinig of geen belang is; "dat te verwachten is, dat door het houden van bedoel "de collecte de plaatselijke instellingen van wel dadigheid nadeel zullen ondervinden, waardoor indi-i "reet ook het gemeentebelang zou worden geschaad. de nood- in de huis msten dei Raad een ten- ;e dragen :hten om- .chting xheid. it de secii ïeeft ge- rergaderiïj noodig 'ij, niet .r .v.Gem, 'aag heeft toezicht ran 400,! crediet weth.v, zoowel hij ïeening is» Lg van een Lat daartf dat B.en .cht zal l met den •binding .en of het »den zonde! werkzaam- ipport uit jpige plaBf .nzake d <%4/yr<>d De inmiddels ontworpen voordracht aan den Raad wordt goedgekeurd en zal den Raad worden aangeboden. Besloten wordt het crediet van 8500,= te handha ven. Op uitdrukkelijk verzoek van den Voorzitter wordt hierbij aangeteekenddat de post toezicht van 400,= op gezag van den Wethouder niet behoeft te worden uitgetrokken, dat de Wethouder alsnog met den Inspecteur van B.en W.toezicht een bespreking heeft en dat de Inspecteur de besliste toezegging zal doen dat hij nimmer zich zal beroepen op de werkzaamheden verbonden aan het toezicht, indien zijn gewone werkzaamheden daardoor stagnatie zouden ondervinden. Het College neemt met belangstelling en onder dank &an den Secretaris, kennis van den inhoud van het rapport as

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 480