Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 551 Buxeau Soester Ad- vertentienieuws verzoekt in den vervolge ook plaat sing van advertenties in het Soester Advertentienieuws 552 Alg.Wed.Bond van Gepens ionneerden Afd.Soest,Baarn en Eemnes. verzoekt kosteloos opgave van namen en adressen van de in deze gemeente wonende gepensionneerden. 555 C.Ponteijn, Braam- weg 75Soest. vraagt alsnog toestemming tot het plaatsen van een deurkozijn in den zij gevel van perceel Braamweg 75* -De Directeur van Gemeentewerken brengt terzake afwijzend advies uit. 554 J.v.Arnhem e.a. Soestduinen. vragen vrijgesteld te worden van het lidmaatschap der Wederlandsche kara- peerkaarten Centrale om in aanmer king te mogen komen voor een kampeer- vergunning. De Inspecteur van Politie deelt mede dat te dezer zake eenregeling getrof fen is. 555 Adm.Weder1.Zeemans centraleVeenberg- plein 29,haarlem. verzoekt toestemming tot het houden eener collecte, middels het aanbie den van een lijst, zulks ten behoeve van het werk onder en voor de NederL Zeevarenden, tusscnen 10 september - 5 Wovember 19$9* De Inspecteur van Politie adviseert tot inwilliging van het verzoek. 556 J v.d ...ieeberg, Zan vooxtweg 2lC,Baarn 1- vraagt vergunning tot het oprichten van een banketbakkerij en het aaarin plaatsen van een tweetal electrische ovens, alsmede van een tweetal elec- tzomotoren van 12 en t P.jv., dienende voor aandrijving van een deegkneedma chine, een amandelwrijfmachine en een speculaasmachine, in het perceel Post weg 45, kadastraal bekend in sectie Eno.2148. Door den Commandant der Vrijwillige Brandweer van Soesterberg en den Di recteur van Gemeentewerken, wordt gunstig advies uitgebracht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 485