Volg num mer 557 558 559 560 561 562 565 564 Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Erven .hoogeboomj Soest hJ v.d.Voorde Stadhouderslaan 158, Soest. Inspecteur lager onderwijs JJ.v.d.Linden, Architect te Am sterdam. L.J.v.d.Broek. A .Nijzink. B.en w'-r van ópste land Bestuur der woning stichting "Ons Be lang" te Amersfoort. beklagen zich over het werpen van Vuilnis aan den ülaarwaterweg. Le Lirecteur van Gemeentewerken brengt| hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 1b Juli 1959, no.145Ö. deelt mede hinder te ondervinden van den rookafvoer van een waschfornuis btaande in een schuur achter perceel Stadhouders laan 156. .pe Lirecteur van Gemeentewerken advi seert aan den eigenaar van perceel Ëtadhouderslaan 156 terzake een aan schrijving te zenden. deelt mede, dat het gebruikelijk is, dat een onderwijzer, die geruimen tijd werkzaam was vóór de groote vacantie, én wiens werkzaamheid vermoedelijk na de vacantie weer noodig zal zijn, ock tijdens de vacantie als tijdelijk onder wijzer gesalarieerd wordt. zendt een plan inzake verkaveling van net landgoed "Colenso" en verzoekt daarop de noodige goedkeuring wel te y/illen verleenen. Verzoekt de kosten van vernieuwing van zijn breukband, die versleten is, te willen vergoeden. verzoekt het College hem per 1 Septem ber 1959 ontslag uit zijn betrekking Van klerk ter secretarie van Soest te yvillen verleenen, zulks in verband met zijn benoeming tot adjunct-commies der gemeente Opsterland. Verzoeken te bevorderen, dat A.BijzinK benoemd tot adjunct-commies ter secre tarie van Opsterland, aldaar op 1 Sep tember a.s. als zoodanig in dienst zal kunnen treden. zendt antwoord op schrijven van Burge meester en wethouders dd. 17 Juli 19w 4e afd.no.2585.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 487