A-;' Z <P~3 7 ff n van g* ken brengt chrijven nden van fornuis perc Afdeeling Aanmerkingen el ken advi- erceel een aan lok is, iaën tijd vacantie, edelijk na zijn, ook ijk onder- eling van rzoekt g wel te euwmg eten is, 1 Septem- rekking Soest te erband t-commies A.hijzinï ter secre- op 1 Sep* dienst z Burge- «Juli 19}! Besloten wordt mede te deelen dat binnenkort een aanvang zal worden gemaakt met de rioleering aldaar waardoor de klachten tot het verleden zullen behooren een en ander conform het advies van den Directeur van Gemeentewerken van 20 auli 19^9 no.14^8. Een aanscnrijving, zooals voorgesteld in het advies van den Directeur van Gemeentewerken van 18 Juli 19}9, nr.29/12 zal aan den heer Dijkman worden gezon den. O V ui Ui Besloten wordt den heer k.B.Groot tijdens de vacantie pz te salarieeren. V Het College heeft met belangstelling van het plan V- xL. kennisgenomen. Deze aangelegenheid zal in behande- ling worden genomen, zoodra het nieuwe College van B.en is gekozen. Besloten wordt de kosten te vergoeden. Met ingang van 1 September 19^9 wordt aan A< vol ontslag als zoodanig verleend. jzink eer- Besloten -wordt te berichten, dat aan A.Bijzin^ per 1 t/A September a.s. eervol ontslag als klexk ter secreta rie alhier is verleend, zoodat hij op dien datum in Ay dienst der gemeente Opsterland kan treden. A/M Besloten wordt aan de besturen der woningstichting Sns Belang en der R.K.Bouwvereeniging St.doseph mede' te deelen, dat wed.van Dorsten thans woont Braamweg |80

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 488