Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 568 569 570 571 572 J.H.A.Rupert gem.geneesheer Weth.v.Gem.werken Ned.Handel-My Corresp.schap Soeèt Dir.Gem.werken Dir.v.Gem.werken 575 574 C .H.v.Brummelen, Kerkstr.13» Soest J.H.J.Wilke, San. Heliomore, te Wijk aan Zee deelt mede, dat hij afwezig is van 31 Juli a.s. tot 14 Augustus a.s. deelt mede dat W.A.S.van Meel met ingang van 1 September 1938 is be noemd tot klerk-teekenaar bij gem. werken in tijdelijken dienst met kans op vaste aanstelling bij ge bleken geschiktheid. deelt mede de per 1 Augustus 1939 af te lossen kasgeldleening ad 95000,= tot een bedrag van 90000,= te willen continueeren voor den duur van één maand tegen een rente van 7/8 per jaar. deelt mede, dat door de ÏT.Y.Bouw maatschappij "Muiderpoortkwartier" te Amsterdam, niet voldaan is aan de aanschrijving inzake het voorzien van een behoorlijke afscheiding van perceel sectie H no.5104, langs de zijde van de Beetzlaan en de Wald. Pyrmontlaan. deelt mede, dat de Wed.J.B.Berkhof Belvédèreweg 12, alhier, niet heeft voldaan aan de tot haar gerichte aanh schrijving inzake het aanbrengen van, eenige wijzigingen in perceel Belvé dèreweg 12. vraagt ontheffing van het bepaalde in art.13 der Bouwverordening (ver plichte open ruimte achter een ge bouw) voor het aanbouwen van een broodkamer aan zijn bakkerij, gelege» aan de Kerkstraat hoek P.v.d.Breemer*- weg. De Dir.v.Gem.werken adviseert ontheffing te verleenen en toe te staan om te bouwen op een afstand van 1 M tot de erfscheiding. vraagt het deel van de door de Rijks verzekeringsbank, ingevolge art. 165a der Invaliditeitswet, bepaalde rente te mogen ontvangen voor het koopen van fruit enz.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 493