BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. g is van us as eel met 8 is be- bij gem. st met bij ge us 1939 g ad an aeeren i tegen ar. iT.Bouw- vartier" is aan fc voorzien .ding van Langs de le Wald. .Berkhof, .et heeft •ichte aan» eng en van, ;el Belvé- tepaalde ng (ver een ge- .n een j, gelegefi d .Breemer- viseert toe te fstand van de RijkS' art165a 1de rente') koopen Besloten wordt zijn mededeeling als een verzoek om verlof te beschouwen en overeenkomstig dit verzoek verlof van 31 Juli a.s. tot 14 Augustus a.s. te ver- leenen. Besloten wordt het advies van den Dir.v.Gem.werken hieromtrent te vragen. Besloten wordt de kasgeldleening tot het volle bedrag te continueeren tegen de bovenvermelde voorwaarden. Besloten wordt deze werkzaamheden nu op kosten van de L. bouwmaatschappij door de gemeente te laten verrichten. V \"a i l' Belanghebbende zal eerst krachtens art.70 der Woning- v? wetschriftelijk worden gewaarschuwd. Ontheffing wordt verleend conform het advies van den Dir.v.Gem.werken van 12 Juni 1939 nr.2/4. Besloten wordt 50 ft hiervan aan adressant voor het koopen van fruit enz. te verstrekken. iL-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 494