L Volg num mer 575 576 577 578 579 580 581 Afzender of voorsteller Datu m Min.v.Sociale Zaken, den Haag v.Berkei's Patent Handel-My N.V. Rotterdam est .Maatschappij Ziekenfonds A'foort e.o. Gem.ontvanger Soest led.Heide My )echn.Ambt .b/h fasbedri jf Commandant 2e Ge nietroepen Utrecht 582 jlnsp.v. Politie Korte inhoud Beslo" dat de ten vc deelt mede, dat een aantal werklooze arbeiders uit deze gemeente kan worden tewerkgesteld bij het centrale werkver. schaffingsobjectherbebossching van de gronden en de verbetering van de bestaande bosschen op het landgoed "De Hooge Vuursche", zulks vanaf 19 Juni 1939. verzoekt namens en ten behoeve van C.J, Besten Schaddelee toestemming te verleenen tot het aanbrengen van 2 rijen loket-auto- maten aan het pand Torenstraat 6. De Dir.v.Gem.werken en de Insp.v.Politi hebben geen bezwaar tegen het aanbren gen van bedoelde automaten. doet mededeelingen in verband met de honoreering van verlossingen in bij het fonds verzekerde gezinnen. doet mededeelingen t.a.v. inhouding op loonen van tewerkgestelde werkloozen. verzoekt een voorschot groot 900,= te willen verstrekken ten behoeve van de werken plan 1939. verzoekt hem verlof te verleenen van Zaterdag 5 Augustus tot en met Maandag 28 Augustus 1939, zijnde 20 werkdagen vraagt of het college wenschen heeft met betrekking tot het leggen van een grondtelefoonkabel in den Kampweg, van Maarenstraat en Verlengde Postweg, ZOO' als op de teekening is aangegeven. De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.26 Juli 1939, no.1441 verzoekt het college te willen bevordfi' ren, dat aan de betreffende personen volgens zijn opgave verrichtte overwer wordt uitbetaald, overeenkomstig arti kel 23 van het Reglement voor de ambte naren in dienst der gemeente Soest (te' doeld zal zijn: verordening gemeente politie). .Dit sc Beslot van So- 42-250! Een vo< Aan dei verlof Beslote üng li zoodat gehoude advies 1441 v/o Geslote de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 495