n w IMft. 7' J ■3 BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. ■erklooze kan worden ,1e werkver. hing van van de .ndgoed "De 19 Juni ve van C.J, rleenen to oket-auto- at 6 .sp.v.Polit; t aanbren- Ld met de l in bij n. houding op rkloozen. 900,= hoeve van enen van iet Maandag werkdagen en heeft n van een mpweg, van stweg, ZOO' geven. i er omtrent .26 Juli en bevordO' personen hj te overwer stig arti' de ambt®' Soest (t>e gemeente- Besloten wordt een schriftelijke verklaring te zenden, 3 dat de financieele gevolgen van deze tewerkstelling ten volle worden aanvaard. /fy Bestemming hiervoor wordt verleend. L (x/ V JT Bit schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen. Besloten wordt zich te houden aan hetgeen de Minister van Sociale Zaken bij schrijven van 31 Mei 1935» nr. 42-2505-851 I afd.W.en S. heeft medegedeeld. Een voorschot groot 900,= wordt verleend. Aan den technisch ambtenaar van het gasbedrijf wordt verlof verleend van 5 tot en met 28 Augustus 1939. Besloten wordt mede te deelen, dat het in de bedoe ling ligt het wegdek van den Kampweg te vernieuwen, zoodat hiermede in het bijzonder rekening moet worden gehouden. Voorts moeten de voorwaarden genoemd in het advies van den Dir.v.G-em. werken van 26 Juli 1939 no. 1441 v/orden nageleefd. V 1 Besloten wordt de overuren uit te betalen, overeenkom- 4^ 8vig de berekening, vermeld op nevensgevoegde lijst.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 496