Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 583 584 585 J.1.Kwak,Nieuwe- weg 25, Soest Di rGemwerken Dir.Gem.werken 586 Eerstaanwezend Ingenieur 587 iDir.Gem.werken vraagt vergunning tot het oprichten van een pottenbakkerij en het daarin plaatsen van een oven, achter perceel Nieuweweg 25, kad.bek.sectie H no.5655 Door den Commandant der Vrijwillige Brandweer van Soest en den Dir.v.Gem. werken wordt gunstig advies uitgebracht bericht omtrent een verzoek van C.L, Oranje wonende Braamweg no.110 om ver huur van een strook, groot 110 M2 en gelegen aan den Ericaweg. Geadviseerd wordt te verhuren onder voorwaarde, dat bij eerste aanzegging het hek weer op de kadastrale weggrens wordt teruggezet en de grenssteenen moeten blijven staat bericht omtrent de door het bestuur dei Engendaalschool gevraagde voorzieninget bij den aanbouw van een lokaal aan het schoolgebouw. Omtrent déze aangelegenheid worden dooi den Dir.v.Gem.werken bij schrijven van 26 Juli 1939 no.1374 nadere gegevens verstrekt bericht nader omtrent grondruiling bij het Vliegkamp. Geen andere oplossing zou overblijven dan de aanleg van den op de bijbehoorende teekening aange geven weg D, B en C, waardoor slechts bij de hoeken kleine afrondingen noo- dig zullen zijn en het overleg met den heer van der Krol zich kan beperken tot deze aangelegenheid. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 497