v- BESLISSING orichten st daarin ïr perceel H no.5655I jwillige )ir .v.G-em, uitgebracht! van C.L. 110 om ver- 110 M2 en ladviseerd 'waarde, dat ïk weer op teruggezet .ijven staai Vergunning wordt hiervoor verleend, bestuur dei iorzieningei .al aan het worden dooi rijven van gegevens uiling bij plossing g van den g aange- r slechts ngen noo- eg met den eperken tot n verzoek van de zen. Besloten wordt deze grond ran Fo per jaar. te verhuren voor den prijs Aldeeling en No. Aanmerkingen i? Ui' i' i? ifan de plaatsgevonden bespreking met het bestuur der Engendaalschool is een afzonderlijk verslag opge- naakt, hetwelk in het desbetreffend dossier wordt opf gelegd. Aan den Minister van Onderwijs zal van den 3tand van zaken mededeeling -worden gedaan. Besloten wordt aan den Eerstaanwezend Ingenieur te oerichten dat zijn schrijven is behandeld in de ver gadering van het college en dat de vergadering zich op het standpunt heeft gesteld, dat van de onderhan delingen tot grondruiling e.a. met het Departement van Defensie alleen dan een gunstig resultaat is te verwachten, wanneer de gemeente in het bezit gesteld vordt van den verbindingsweg ter breedte van ten min^- ste 12 Meter, loopende door het kadastrale perceel sectie E no.1100, welke weg thans het eigendom is van den heer van der Krol te Maartensdijk. Het Depar tement van Defensie zal nu zij niet tot grondaankoop weent te moeten overgaan, het eigendom van den weg bovenbedoeld aan de gemeente dienen te verzekeren. jlelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd, j 1 Juli 1939 no.78 wordt besloten de aanvrage no. 2/529 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 498