Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 85 Dir .Gem. werken 86 Dir.Gem.werken 86 88 Ensp.v.Politie te Soest Woningst"Patrimo nium" en R.K.Bouw- ver."StJoseph" 89 90 91 92 :c lentr.Leiding v/d Jat.Reclasseerings iag, Amsterdam lentr.Verificatie- Bureau,Den Haag Idem nsp.volksgezond heid deelt mede, dat de in het schrijven van de P.U.E.M. dd.14 Dec.1938, no. 4-3.6 "bedoelde uitbreidingen en ver plaatsingen van de straatverlichting tot stand zijn gekomen. bericht naar aanleiding van het ver zoek van J.H.Koster om een tot weg bestemd gedeelte van het perceel D no.2515 aan te koopen. Geadviseerd wordt momenteel niet tot aankoop over}- t e gaan zendt een 5-tal declaraties tot een totaalbedrag van 12,= wegens door hem bij voorschot ten behoeve der ge meente gedane uitgaven. zenden antwoord op het schrijven van Burgemeester en Wethouders van 19 September 1938, 4-e afd.no.5223 betref fende bezuiniging op waterverbruik. verzoekt vrijstelling van leges voor Ie verleende vergunning tot het hou- len eener collecte. zendt rapport in van de controle ad ministratie openbare werken (arbeids Loonadministratie over het 1e half jaar 1938; magazijnadministratie over) iet 2e en 3e kwartaal 1938). bericht omtrent kasopneming en huurach kerstand van de woningbouwvereeniging !,Goed Wonen". geeft een overzicht van de bestaande regelingen om nieuwe woningen te ver krijgen en bestaande woningen te ver- leteren en de vormen waarin daartoe ■ran overheidswege kan worden medege werkt en steun verleend. Eennis Beslot Deze 5 kunner Aangei verba; ging i den M: de Be: word ei spoed: den i Aange orden: worde: Kenni Beslo plex beslu huura en r Beslo leidx aan d

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 49