>4 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen De opgaaf wordt vastgesteld conform het ontwerp. Blijkens mededeeling van Vtth.de Bruijn zal de aankoop n van den grond achter huize "De Viersprong" niet an- ders dan onder zeer "bezwarende voorwaarden in eigen- dom te verkrijgen zijn. Daarom heeft de Wethouder U uitgezien naar een ander terrein en wel achter de ga rage van den heer H.Stam. Alvorens hierop in te gaan wordt besloten bij de Dir^ van de P.Ü.E.M. naar de geschiktheid van dit laatste terrein te informeeren. Besloten wordt adressanten mede te deelen, dat deze boomen, voor zooveel noodig, zullen worden opgesnoeid u 0 V(i Besloten wordt voor ditmaal de opdracht te verstrek- ^40-- ken aan A.Butzelaar en wel als inwoner der gemeente voor 95,=. Besloten wordt mede te deelen dat het college zich in beginsel bereid verklaart een bijdrage in deze -costen te verleenen. T Besloten wordt aan den makelaar mede te deelen, dat cJL. van zijn aaiibod geen gebruik zal worden gemaakt. V Besloten wordt den Dir.v.Gem.werken te verzoeken het lP JU college omstandig van rapport te dienen wat betreft den gang en stand van zaken bij den kazernebouw te Soesterberg. Besloten wordt de afdeeling onderwijs ter secretarie 1 />j. op te dragen een nader onderzoek betreffende deze aan- gelegenheid in te stellen. 'KJ j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 4