Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 588 Dir.Gem.werken 589 H.v.Westerloo e.a. Schrikslaan,Soest 590 591 592 led.R.K.Bond van Overheidspersoneel 'St.Paulus" Best.R.K.Bouwver StJoseph" &em.secretaris 595 (phef Afd.Sociale Zaken ter Secr. 594 Weth.Gasille deelt naar aanleiding van het schrij ven dd.17 Juli 1939 1e afd.no.2487 mede, dat de inzake afgraving gestel de voorwaarden door G.de Weerd niet zijn nageleefd. beklagen zich over de verontreiniging van het terrein, grenzende aan de pei ceelen Schrikslaan 35 en 39. De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven van 27 Juli j.1. no.19/34. maakt bezwaar tegen den inhoud van het schrijven van 21 Juli 1939. verstrekt inlichtingen over de nieuwe verlaging van de waarde van 20 wonin-| gen in de assurantie-polis, en deelt mede, met het oog op het advies van openbare werken er niet aan gedacht te hebben, dat hiervoor nog goedkeu ring van het college noodig was. eelt mede dat hij op verzoek van dei^ 'oorzitter een bespreking heeft gehad iet den Dir.v.Gem.werken en den Techri. jnbt.v/h Gasbedrijf over de versiering an het Raadhuis ter gelegenheid van e a.s.blijde gebeurtenis in het Prinj- elijk Gezin. De Directeur bleek reeds en plan te hebben ontworpen neerkomen e op vlaggentooi bloemen en rosetten .an de gevel. Het gasbedrijf zal voor en verlicht gemeentewapen en een lambouw in het rosarium zorg dragen, ie kosten van de geheele versiering m verlichting zullen 70,= beloopen. Leelt mede, dat Richarda Tolboom we- lerom in een krankzinnigengesticht is )pgenomen en verzoekt te willen be slissen of van den vader een bijdrage loet worden gevorderd. 'apporteert, dat de heer Buhrmann nie; roldoet aan de verplichting in Soest ;e wonen; hij stelt voor hem te waar-I schuwen. De Burgemeester geeft den seer Buhrmann telefonisch een ernstig^ ;erechtwijzing, aangezien hij de bepaf .ingen van het Ambt.reglement niet

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 501