BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. 1 ;t schrij- 10.2487 ig gestel. ;rd niet Besloten wordt den Inspecteur van Politie op te dra- gen proces-verbaal tegen G-.de Weerd te laten opmaken wegens overtreding van de verordening. ;reiniging; tan de per. ïi er omtrent m 27 Juli Besloten wordt adressant te berichten dat van gemeen- tewege het terrein inmiddels is gereinigd en dat maatregelen worden overwogen om de bewoning te doen fj ie- staken, doch dat met een en ander eenigen tijd ge moeid zal zijn. De Secretaris zal met M.H.Overleggen omtrent het zoeken van andere huisvesting der bewoners. >ud van >39. de nieuwe 20 wonin-t en deelt ies van gedacht goedkeu- was k van den eft gehad den Techn, versiering heid van het Prinj- leek reeds neer kornet n rosetten zal voor) a een g dragen. 3iering beloopen.;. boom we- sticht is Len be- bi jdrage cmann niet Ln Soest te waar-. Tt den ernstige j de bepa|- niet Kennisgenomen. Mede de verstrekte inlichtingen kan de vergadering zich vereenigen. s Besloten wordt de Dir.en de Techn.Ambt.te machtigen het plan ten uitvoer te brengen. Met het oog op de a.s. V.V.V.week van 5 tot en met 12 Augustus a.s. zal de versiering enz. reeds 5 Augustus a.s. moeten zijn aangebracht. A- Besloten wordt de verpleegkosten voor rekening der gemeente te nemen en van Tolboom geen bijdrage te vorderen. Besloten wordt den heer Bührmann te wijzen op zijn nuP! ichtiüg in de êemeente Soest te wonen, welke ver dichting aan hem bekend moet zijn. cl,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 502