Volg- num- Afzender of voorsteller mer 595 596 597 598 Datum Korte inhoud IrJ.G.F.Gijzen, Steenhoffstr.9 Soest DirStondersten zed.ontw.hulpbeh.. blinden,Utrecht Dir.en Comis.v/d N.V.Gentr.Slacht plaats, Soest Secr .Oranje-Ver '"Vilhelmina" S 'berg 599 C.H.v.Brummelen, j Kerkstr13Soest 600 H.L.Witmer 601 Wed.Ver.tot be- I scherming van dieren 602 N.V.Centr.Advies- 1 bureau voor publj vraagt toestemming om zijn reclamebord te mogen verplaatsen van den ingang van Steenhoffstraat 5 naar den ingang van den tuin van het perceel Steenhoffstr,? De Dir.v.Gem.werken en de Insp.v.Politi brengen omtrent dit verzoek een gunstig advies uit. verzoekt toestemming tot het houden eener collecte, t/b dezer instelling ij het tijdvak 21 t/m 25 Augustus 1939. De insp.v.politie adviseert tot niet inwilliging van het verzoek. verzoeken verlaging der rente en vermij dering der jaarlijksche aflossing van de door de gemeehte verstrekte hypotheek! verzoekt toestemming tot het houden eener collecte, middels het aanbieden van een lijst bij de ingezetenen van S'berg, ter bestrijding der onkosten, verbonden aan te houden feestelijkheden op 31 Aug.a.s. ter viering van den ven jaardag van H.M.de Koningin. De insp.v.politie adviseert tot inwil liging van het verzoek. vraagt ontheffing van het verbod betref' fende het houden van varkens binnen een afstand van 25 Meter vanaf den openbare! weg. De Insp.v.Politie deelt mede dat aan verzoèker reeds bij besluit van B.ei W.dd.12 Aug.1930, no.1556 tot wederopzej gens toe vergunning werd verleend om varkens te mogen houden. vraagt den toestand betreffende de toe lating van zijn dochtertjes tot de open- bare meisjes u.l.o.school te Amersfoort wederom te willen bestendigen. verzoekt dierenbescherming in het offi'J cieele leerplan der scholen op te nemeuf Het hoofd der o.l.school in de Kerke- J buurt bericht omtrent deze aangelegenltfj zendt declaratie van kosten ad 40,= wegens verstrekt advies inzake het ont-J slag van H.A.Vos. Besloter mits het Vergunni Besloten Vergunni Besloten college wederopz kens te Besloten vergoedi: Besloten hoofden De decla:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 503