Volg- num- i Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 603 604 605 Dir.Gem.werken Weth.v.Financien N.V.Stichtsche Margar i ne fabr i e k Soesterberg 606 Dir.Gem.werken 607 Griffier van het ambtenarengerecht s-Gravenhage doet een 3-tal plannen toekomen voor verkaveling van het driehoekig stuk gemeentegrond gelegen tusschen den Hei. deweg, weg 143 en 144. Geadviseerd wori aan plan no.2 de voorkeur te geven. brengt ter sprake het voorstel van Bur< gemeester en wethouders dd.5 Mei 1939 4e afd.no.1820 aan den raad, hetwelk in de vergadering van 2 Juni 1959 werd aangehouden (aanlegbelasting Verlengde Kolonieweg) vraagt vergunning tot het plaatsen, vei plaatsen en vervangen van eenige kracht werktuigen in perceel Amersfoortsche- straat 76, kad.bekend sectie E no.1839. Door den Commandant der Vrijw.Brandweer van Soesterberg en den Dir.v.Gem.werken wordt gunstig advies uitgebracht. bericht naar aanleiding van het schrijve] van Makelaar E.Steenbergen betreffende de verkaveling van het terrein van de erven van Westen. Geadviseerd wordt te berichten, dat na de beslissing op het uitbreidingsplan, hetwelk binnenkort ter visie zal worden gelegd, deze zaak zoo mogelijk opnieuw onder oogen zal worden gezien. doet toekomen afschrift van de vier uit spraken van het Gerecht dd. 21 Juli 1959» gewezen in de in die uitspraken nader omschreven zaken inzake P.W.Blaas en W.van Veeren tegen het college van burgemeester en wethouders. Besloten tieel ui- Aangeziei dat in d< geen wij; standpun dd.5 Mei haven en ie vergun] Besloten op het u: zal wordi onder de Kennis ge] besloten Staten t< ten, of - rissen g<

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 505