^7^ dn. ^/j BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen voor 3 tuk ien Hei- ;rd wori ren. ran Bur- 1939 ;welk >9 werd •lengde sen, vei i krach ;sche- lo .1839 mdweer i. werken schrijvei ff ende an de dat na ;splan, worden pni euw ier uit uli raken W. Blaas e van Aangezien uit een diepgaand onderzoek is gebleken, dat in deze belasting voor de Verlengde Kolonieweg geen wijziging is te brengen, wordt besloten het standpunt, omschreven in de voordracht aan den raad dd.5 Kei 1939, 4e afd.no.1820 ongewijzigd te hand haven en hiervan mededeeling te doen aan den Raad. ijle vergunning wordt verleend, Besloten wordt plan no.2 goed te keuren en een par tieel uitbreidingsplan in voorbereiding te nemen. Besloten wordt te berichten, dat na de beslissing op het uitbreidingsplan hetwelk binnenkort ter visie zal worden gelegd, deze zaak zoo mogelijk opnieuw onder de oogen zal worden gezien. Kennisgenomen. In verband met de begrooting wordt besloten deze uitspraken ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen met het verzoek te willen berich- - V-s. ten, of tegen de uitbetaling van de verhoogde sala rissen geen bezwaar bestaat. 3 0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 506