num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud viinister van Econo nische Laken. /er. "Soest Vooruit" ie stuur "Soest ooruit 611 G.hartman,Birkstr 71a, Soest. -ethouder Gasille. directeur van Ge meentewerken. J.H.Hetterscheid Bocholtz Directeur van Ge meentewerken deelt mede te hebben goedgevonden, dat in verband met de viering van de te verwachten geboorte van een Ko ninklijken Prins of van een Koninklijke Prinses, een al dan niet voorwaarde lijke ontheffing wordt verleend van he|t bepaalde in de artikelen 2, onder b, en c, en 8, eerste lid, onder b, en c, van de Winkelsluitingswet, ten aar zien van den dag der geboorte, mits ieze dag niet op zondag valt, en van ien daarop volgenden werkdag. verzoekt ontheffing van de bepalingen /an de Winkelsluitingswet tot des avonds 12 uur voor en namens de hou- iers van inrichtingen op het Lunapail /erzoekt beschikbaarstelling van een roote zilveren medaille als prijs /oor de groote verkoops-etalage-actie onder den Soester middenstand vraagt de voorwaarden te mogen ver nemen, verbonden aan de bebouwing van perceel sectie C.no.2064, gele gen nabij de grens met de gemeente Amersfoort De Directeur van Gemeentewerken brenl terzake advies uit. stelt voor tot het woningbureau "In-1 sulinde" een aanschrijving te richten], dat hij binnen 14 dagen het reclame bord moet verplaatsen binnen de vooh gevelrooilijn. vraagt machtiging tot opdracht van verfwerk aan de school in de Kerke- buurt verzoekt het achterstallige bedrag voor pensioensbijdragen ad ƒ.15,87 niet op hem te willen verhalen, doch voor rekening van de gemeente te nemen. bericht omtrent den aankoop van huisf nummerplaatjes ten behoeve van het kampeerterrein

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 509