v yji/yfr faa/s. /?U. cf jven rxo rer- iting ver ve g I D erd p over een door er ge- n van 19 betrei •uik. 3 voor hou- Le ad- rbeids- aalf- Le over huur act.- eniging taande te ver te ver- .artoe ledege- Besloten wordt de huurachterstand van dit woningcom- plex en dat van Patrominium te behandelen conform het I besluit van B.en W. dd.3 Dec.1938 ten aanzien van de /ft# huurachterstand van St.Joseph. iEen rapport van den Secretaris wordt ingewacht. BESLISSING AEaeeling en No. Aanmerkingen Kennis genomen i'cM. Besloten wordt niet tot aankoop over te gaan. ISJcL. V Hl. Deze 5 declaraties tot een totaal bedrag van 12,: kunnen worden betaald. Aangezien uit een ingesteld onderzoek blijkt, dat in verband met de hooge aanschaffingsxosten geen bezuini ging mogelijk is, wordt besloten het schrijven van den minister te deponeeren. Te gelegener tijd zullen de Besturen der Woningbouwvereenigingen er op gewezen worden dat ter wille eener goede samenwerking steeds spoedig antwoord op de brieven van het College gebo den is. Aangezien de teruggaaf van betaalde leges in de ver ordening niet is geregeld, kan aan het verzoek niet worden voldaan. Kenni sgenomen ■Besloten wordt de circulaire van den inspecteur als leidraad aan te nemen, zoodra een geval van nieuwbouw aan de orde komt. O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 50