v'iW Atdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt ontheffing te verleenen voox deze da- e, gen tot 11 uur n.m. M k' IJ bh. Ontheffing van deze bepalingen tot des avonds 12 uur 1? ,JU. wordt verleend. 1 Besloten wordt een groote zilveren medaille beschik- baar te stellen. 1. Besloten wordt als voorwaarden mede te deelen die, aJix welke zijn genoemd in het advies van den directeur van Gemeentewerken van 29 Juli 193^» nr.1/7» Aldus wordt besloten. 1/ Besloten wordt het schilderwerk op te dragen aan de \A Jd schilders, zooals voorgesteld dooi den directeur van y ïi Gemeentewerken in zijn advies van 3 Augustus 1939, nr. 1 1341 •Besloten wordt te berichten, dat het College niet aan y* zijn verzoek kan voldoen. A"° Besloten wordt deze huisnummerplaatjes aan te schaf f en. i/ Be desbetreffende post op de begrooting zal te zijner "tijd -worden verhoogd. j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 510