Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 616 G.v.Hofslot e.a. bewoners van den Peter van den Bre merweg. e- verzoeken aanbrenging van een }-tal lichtpunten. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. p1 Juli 1939, no.1442. 617 3.en van Amersfoort. deelen mede, dat voor Bob wijnkamp in gaande 1 beptember a.s. toelating wordt gevraagd tot de openbare u.l.o. school te Amersfoort. 613 S .v .d.Kuilen, Bosstraat 80, boest. biedt in koop aan het voormalige voetbalveld aan de Bosstraat. De Directeur van Gemeentewerken advi seert hierop niet in te gaan, bij rap port dd. 31 Juli 1939, no.B/13 Directeur btaats-f boschbeheer, te Utrecht Gedeputeerde sta ten. GiiAs s ink L.m. Verzaal, Burg. Grothe straatboest deelt mededat de waarde van de be planting langs de btadhouderslaan wordt geschat als volgt; de beuken op 770,= de populieren op 1344,=. doen mededeeling betreffende de be- schikbaarstelling van gelden in ver- band met de a.s. blijde gebeurtenis in het Prinselijk Gezin. deelt mede over de maand duli 1939 ƒ.40, aan inkomsten te hebben genotei deelt mede, dat door hem voldaan is aan de aanschrijving inzake net tref fen van eenige voorzieningen aan den roetvanger op den schoorsteen van zijn bakkerij. Voorts wordt medegedeeld, dat een op het aangrenzende erf staan* den boom zoodanig is uitgegroeid, dat de circulatie in den schoorsteen wordt belemmerd. Verzocht wordt mede werking te verleenen, opdat daarin verbetering wordt gebracht. De Directeur van Gemeentewerken breng' terzake advies uit bij rapport dd. 2ö Juli 1939, no.17/31. Beslote heele u Beslote leenen, Beslote. aanbod Beslotej College Stadhoui iaat da geschat lingen voor ee; Kennisgi net wacj Beslote; artikel

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 511