Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 626 Directeur van Ge meentewerken 627 ET.Y.Bataafsche Im port Maatschappij te s-Gravenhage 628 P.Beekman, te Soest 629 630 Directeur van Ge meentewerken. Directeur van Ge- me ent ewerken "brengt rapport uit met betrekking tot de in de raadsvergadering van 26 Juli j.l. gemaakte opmerking, dat het onbewoonbaar verklaarde perceel Schoolstraat 15 weder bewoond is. vraagt vergunning tot het vervangen van een door handkracht aangedreven benzinepomp, door een benzinepomp aangedreven door een electromotor van -J- P.K., alsmede tot het plaatsen van een pompmantel ten behoeve van een water- en luchtinstallatieop/ in perceel Birkstraat 51A, kadastraal bekend sectie C.no.2219. Door den Commandant der Vrijwillige Brandweer van Soest en den Directeur van Gemeentewerken wordt gunstig ad vies uitgebracht. vraagt te mogen vernemen of bezwaar bestaat tegen bebouwing van perceel sectie H.no.2127, gelegen aan de Kerkstraat De Directeur van Gemeentewerken brengt terzake advies uit bij rapport dd, 3 Augustus 1939, no40/20. zendt ter goedkeuring in: bestek en teekening, alsmede een begrooting van een schuilkelder Co.post Hoofdl Lbd adviseert, met voorbehoud van de krachtens art.6 der Woningwet te veij- leenen bouwvergunning, aan J.Rams, Verl.Kolonieweg 6, alhier, toe te staan, den bouw van een dubbel woon huis, op perceel sectie G.no.3960 ged gelegen aan den Eigendomweg, onder voorwaarde dat ten bate van het We genfonds in de gemeentekas wordt ge stort een bedrag groot ƒ.477,18, be-l stemd voor aanleg en onderhoud van den Eigendomweg, welk bedrag is be rekend naar een terreinbreedte van 22 meter en bestaat uit 22 x ƒ.17 *4' voor aanleg en 22 x ƒ.4,20 voor on derhoudskosten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 517