T 7- Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen Van den inhoud van het rapport van den Directeur van 6. Gemeentewerken zal aan den Haad mededeeling worden Vx vo gedaan, De gevraagde vergunning wordt verleend. Adressant zal worden medegedeeld, dat teg~n een be- i? bouwing met een dubbel woonhuis op het met rood gear- ceerae gedeelte op de betreffende teekening geen be zwaar zal bestaan. Voorts zal adressant er met nadruk op worden gewezen, dat het betreffende bouwwerk een deel zal moeten uitmaken van een toekomstige geslo ten bebouwing. Mitsdien zullen de eindgevels z.g. blinde gevels moeten zijn. Een en ander wordt goedgekeurd. oM. (l^. Aldus wordt besloten. j V'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 518