Volg num mer Afzender of voorsteller Datum P.van VugtSoest. Korte inhoud deelt mede, de verschuldigde bijdrage in de verpleegkosten van J.C.van Vugt- Wolters ad ƒ.1824,58 te zullen beta len. B.en W. van Amers foort vragen of ook v^or den cursus 1939/ 1940 toestemming verleend wordt tot het bezoeken van de school voor bui tengewoon lager onderwijs door W.Arlar. Technisch Ambte naar van het Gas bedrijf Bestuur van de Soesterb.Harmonie, A.Happe e.a. be woners van percee- len gelegen in de omgeving van de speeltuin op het Hart Afdeeling Finan ciën. P.Beekman,Secr.der Ver."Scholen met den Bijbel" Heu- velweg, Soest. Bestuur van de Ver.tot bestrijding der t.b.c. te Soest verzoekt hem opdracht te geven om den nieuwen weg bij de in aanbouw zijnde H.K.kerk te Soest van gasverlichting te voorzien. vraagt toestemming tot het aanleggen en houden van een loterij. De Inspecteur van Politie adviseert afwijzend op aangegeven gronden. verzoeken den speeltuin op te heffen, aangezien veel hinder wordt ondervon den van de aldaar vertoevende jeugd. deelt mede dat de met de N.V. Incasso- bank te Amsterdam gesloten verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid der gemeente, welke van jaar tot jaar loopt, per 1 Januari 1940 met inacht neming van een termijn van 3 maanden opzegbaar is. verzoekt toestemming tot het houden eener collecte (Uniecollectej in de week van 25 t/m 30 September 1939. De Inspecteur van Politie adviseert tot inwilliging van het verzoek. vraagt een bijdrage van ƒ.176,10 in (ie kosten van verpleging van J.H. J. .¥ilke, gedirrende het tijdvak van 20 Januari t/m 19 Juli 1939» in het sanatorium He li omar e" te Wijk aan Zee.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 519