Voig- num- Afzender of voorsteller mer 92 Datum Enspecteur van de Volksgezondheid 93 Dir.Gem.werken 94 95 96 Soest Vooruit iecretaris Voorzitter 97 Best.R.K.Bouwver "St.Joseph", te Soest geeft een overzicht van de bestaande r 1 gelingen om nieuwe woningen te vericrij gen en bestaande woningen te verbetere 'en de vormen waarin daartoe van over heidswege kan worden medegewerkt en steun verleend. deelt mede, dat op Vrijdag 13 Januari j.1. nog werd doorgewerkt aan den bouw van een drietal barakken op het Vlieg veld te Soesterberg, hoewel tot twee maal toe bevolen was de werkzaamheden te staken, aangezien door het College van Burgemeester en Wethouders geen bouwvergunning was verleend. noodigt het college uit tot een lezing en filmavond te Bilthoven op 24 dezer. legt een rapport van het hoofd van de He Afdeeling aan het college over den stand van de werkzaamheden bij de in voering van het persoonskaartenstelsel Hij vraagt tevens enkele werkzaamheden afzonderlijk te mogen honoreeren, t.w, de controle van de kaarten aan den han van de 3urg.Stand. deelt mede dat inverband met het schr'j ven van den Directeur-Generaal van de Volksgezondheid dd.5 Juni 1935 ^nr.4651 B.A.320 afd.Volksgezondheid vóór 1 Fe bruari 1939 een gemotiveerd voorstel tot wijziging of handhaving van goedge keurde huurverlagingen bij den Ministe van Binnenlandsche Zaken moet worden ingediend vraagt om de reparatiewerkzaamheden, te verrichten aan het perceel Holen- straat 17, te mogen opdragen aan E. Kaats te Soest, voor de som van 120,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 51