639 640 641 642 Directeur van Ge meentewerken. Wethouder Gasille* Directeur van Ge meentewerken. Directeur van Ge meentewerken. bericht naar aanleiding van het door den Inspecteur van de Volksgezond heid in diens schrijven dd. 28 Maart 1939 opgemerkte ten aanzien van de Bebouwingsvoorschriften behoorende bij het uitbreidingsplan voor de Molen straat O.Z. stelt voor, indien zulks nog niet heeft plaats gehad, de bij besluit van 16 December 1932 tot we^leropzeggens toe aan de N.V. Ned.Labiko Wegwijzer Mij. te Delft verleende vergunning, voor het plaatsen van een verlichte wegwijzerpaal annex reclame op de krui sing Birkstraat-Soesterbergschestraat, met ingang van 1 October 1939 in te trekken. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunningvergezeld van de noodige teekeningen en advie zen. komt ter vergadering ter bespreking van een aan hem verstrekte opdracht om zorg te dragen voor het in goeden staat onderhouden van het Monument te Soesterberg, waaraan geen uitvoering werd gegeven, en voorts om inlichtin gen te verstrekken aangaande den staal van zaken met betrekking tot de sa menstelling van een rioleeringsplan voor de geheele gemeente. Het inm: Staten i den doo: Aldus w< Gelet o] 102, 10! nos1/1 Omtrent ierlijk a tot deze I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 521