1 L x. -■ s U( t door ond- ïfiaart a de snde 5 Molen- Let lit van ggens vijzer Lng, Lchte ie krui sstraat, Lil te ;e ver- ;zeld idvie- ;king •acht goeden ïent te >ering .chtin- iii staat i sa- iplan BESLISSING Het inmiddels ontworpen schrijven aan Gedeputeerde Staten wordt goedgekeurd en zal aan dat College wor den doorgezonden. Aldus wordt besloten. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht nos 102, 108, 109 en 107, wordt besloten de aanvragen nos.1/1613, 1/1618, 1/1619 en 2/537 in te willigen. Omtrent de gevoerde beraadslagingen wordt een afzon^ ierlijk verslag opgemaakt en toegevoegd als bijlage tot deze notulen. Afdeeling en No. Aanmerkingen aJd cJli l/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 522