Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 643 644 645 646 647 G-em. secretaris Min.v.Sociale Za ken, den Haag Dir.Gem.werken Afd.Financiën DirGem.werken Korte inhoud vraagt bekrachtiging van de reeds in beginsel door het college goedgekeur. de regeling terzake overplaatsing van een tweetal ambtenaren naar ande re onderdeelen ter gemeentesecretarie dan waarbij zij werkzaam waren, een en ander in verband met het besluit van B.en W. dd.20 Juli 1939 tot over plaatsing van den heer Drijber van het Registratuurbureau naar de afdee ling Sociale Zaken. De door den Se cretaris mondeling voorgestelde regef ling betrof overplaatsing van den tijdelijken klerk G-.J. F .Jansen naar het registratuurbureau en hem met de volledige werkzaamheden van dat Bu reau te belasten en voorts den Bu reel ambtenaar J.Elberse over te plaatsen van de afdeeling Sociale Zaken naar de afdeeling Bevolking, Burg.Stand, Dienstplicht enz. De overplaatsing gaat in op 15 Augustus 1939. De Voorzitter dringt er bij den Secretaris op aan de heer Elbers$ naast den heer Prinsen te doen inwer ken in de zaken van de Dienstplichtwet deelt mede, dat een aantal werklooze arbeiders kan worden tewerkgesteld bij het centrale werkverschaffings object: "Ruilverkaveling in de Eem- nesserpolders" onder de gemeente Eemnes stelt voor aan M.v.d.Broek de leve ring op te dragen van 4000 L.benzine in de tank der gemeente voor den prijs van 11.60 per 100 L. deelt mede dat per 12 December 1939» met inachtneming van een termijn van 3 maanden, opzegbaar is de via de fa.O.W.J.Schlencker te Amsterdam ge sloten all-risks-verzekering der ford-truck met laadbak bij den diens van gemeentewerken. deelt mede, dat door F.N.Bultman, Stationslaan 127, te Harderwijk, verf gunning wordt gevraagd voor den bouw van een chauffeurswoning op perceel sectie E no.1742, gelegen aan de Amersfoortschestraaten adviseert daarvoor ontheffing te verleenen van het bepaalde in art.22, lid 1 der Bouwverordening. De reg Beslot de Dir met de Beslote gevolge den Min Beslote: Broek. Beslote: via den Besloten bouwverc paalde j dere ini 'ter kenr

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 525