iffrk Afdeel ing Aanmerkingen BESLISSING eds in gekeurf ing r ande retari^ een sluit t over van afdee n Se- e regej- den naar met de t Bu- Bu- te ale ing, De gustus bij Elbers$ inwer lichtwet klooze teld ings- Eem- te leve- enzine en in van diensj an, k, ver- n bouwj rceel de eert en van der De regeling wordt bij besluit van heden bekrachtigd, Besloten wordt zoowel de betrokken ambtenaren als de Dir.van het Reg.Bureau der Ver.van Red.Gemeenten met de regeling in kennis te stellen. Besloten wordt een verklaring, dat de financieele gevolgen dezer tewerkstelling worden aanvaard, aan den Minister in te zenden. ji y/ Besloten wordt de levering op te dragen aan Broek. I.v.d. Besloten wordt deze verzekering bij de firma Khegt via den heer Benschop af te sluiten. Besloten wordt ontheffing van art.22 eerste lid der Bouwverordening te verleenen, op grond van het be- paalde in het vierde lid onder g waarbij hem ter na- iere informatie de meening van den Rijkswaterstaat Ber kennis kan worden gebracht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 526