Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m 648 649 650 651 652 653 654 Dir.Gem.werken IrJ.G.F. Gijzen, Steenhoffstraat 9» Soest J.C.J.Knegt en Zo nen te Amsterdam G.Muys, Smitsweg 13, Soest GJABakkerRad e- makerstr.25bS'berg J.M.v.d.Oord,secr "Santos" A.A.van Winden, sewr.R.K.Vacantie- Koloniehuis "Mooi as terland Korte inhoud adviseert aan F.W.C.NoutRademakerstraa 11-13, te Soesterberg, ontheffing te verleenen van het bepaalde in art.13 der Bouwverordening, t/b van het ver groot en van zijn smederij op perceel sectie E no.1971, tot op een afstand van 4.40 M uit de achtererfafscheiding onder voorwaarde, dat ten behoeve van de verbreeding van den Verl.Postweg een strook gronds van perceel sectie E no. 1971 wordt afgestaan van ongeveer 24 M2 verzoekt intrekking van de tot hem ge richte aanschrijving inzake verwijde ring van het bij zijn perceel geplaat ste reclamebord. zendt bevestiging van de telefonische mededeeling dat de onder polis no.3710 164 verzekerde politie-auto met ingang van 5 Augustus 1939 voor den tijd van 8 dagen wordt vervangen door een luxe Chevrolet Sedan bouwjaar 1938. vraagt toestemming om op het terras vóór zijn perceel alcoholvrije dranken te verkoopen. De Insp.v.Politie brengt afwijzend advies uit bij rapport dd.8 Augustus 1939, no.2618/4. vraagt goed te vinden, dat de door hem verschuldigde storting in het Wegen fonds, ad 387,59, in verband met den voorgenomen bouw van een dubbel woon huis met garages aan het 1e Heeserlaan- tpe, wordt voldaan binnen drie maanden na de verleening der betreffende bouw vergunning. verzoekt toestemming voor het houden van een z.g.bloempjesdag ten bate van bovenvermelde vereeniging op 15 Augus tus 1939. De Insp.v.Politie heeft hier tegen geen bezwaar. verzoekt toestemming voor het houden van z.g.bloempjesdagen op: Zaterdag 9 Sept.'39 na 12 uur in het openbaar .Zon dag 10 Sept.'39 vóór 12 uur op de plei' nen voor de R.K.Kerken in deze gemeent® De Insp.v.Politie adviseert de gevraag11' toestemming te verleenen onder de na drukkelijke voorwaarde, dat het collo/. Aldus w Het ver moet ah Kennisg' Op het i Het vers wille Toestemn uitsluit Toestemn uitsluit vinden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 527