Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m 655 Nat .Hoofdkwartier St."Het Leger des Heils" A'dam 656 Dir.Bern.werken 657 M.M.van Wely 658 Voorzitter Korte inhoud collecteeren uitsluitend plaats vindt op de pleinen voor de R.K.Kerken, zulfc in verband met het feit, dat het "Cen traal Archief" van oordeel is, dat het doen van een beroep op den algemeenen liefdadigheidszin van het publiek niet gemotiveerd is, omdat de Stichting "Volksgezondheid" van den Bond van R.K.Werkliedenverenigingen in het Aartsbisdom Utrecht alleen werkt in he' belang van haar leden. vraagt toestemming tot het houden van de z.g.Nationale Aanvrage. Deze aan vrage wordt tot het publiek gericht door middel van lijsten, circulaires enz. De Insp.v.Politie heeft hiertegen geen bezwaar. adviseert aan J.Zoetelief, van Weede- straat 16, alhier, een aanschrijving te zenden, inzake het aanbrengen van ver beteringen in den faecaliënafvoer van perceel Korte Kerkstraat 7, welk per ceel aan Zoetelief in eigendom toebe hoort adviseert een advertentie te plaatsen voor de oproeping van sollicitanten naar de betrekking van schoolschoon- maakster en de groote schoonmaak op te dragen aan gemeentewerken. stelt voor het besluit van B.en W. van 14 Juli j.1. betreffende inhouding van te weinig betaalde pensioensbijdragen op de salarissen der gemeentepolitie in te trekken en die inhouding te be palen op 5,= per maand of zooveel meer als noodig is om de totale inhou ding te doen geschieden vóór 1 Juli 194' Vergunr middel Beslote zenden, Gemeent Beslote wijzen school Beslote voorzit

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 529