<7# BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen baande r verkrij srbeterei i over at en Januari ien "bouw t Vlieg- t twee- amheden College geen n lezing 4 dezer. Besloten wordt de circulaire van den inspecteur als leidraad aan te nemen, zoodra een geval van nieuw bouw aan de orde komt. Besloten wordt aan den Eerstaanwezend Ingenieur een schrijven te zenden, waarin bevestigd wordt, dat het college er op rekent dat van de zijde van de Genie een nauwer contact met gemeentewerken wordt onder houden. Aan den Dir.v.Gem.werken zal worden bericht, dat de Eerstaanwezend Ingenieur andermaal heeft toe gezegd zich aan de voorschriften van gemeentewege gegeven, te zullen houden. B.en W. zullen echter gaarne van een en ander op de hoogte worden gehouden. Besloten wordt zich dien avond te doen vertegenwoor- digen. van de over den| de in- nstelselj aamhedenl en, t.w.f den hanl .et schrei van de nr.4651'J ór 1 Fe-I 'Orstel ,n goedgej l Mini stei worden iheden, Molen- lan E. m 120,| Besloten wordt den Secretaris te machtigen om den heer A.v.d.Leur een belooning van 25,= per week te ver- leenen en daarvan 5,= per week te verantwoorden als schrijfloon, mits hij deze werkzaamheden in de avonduren verricht, zoodat het typewerk regelmatig voortgang kan hebben. Besloten wordt te trachten een huurverlaging van de- ze woningen bij den Minister aanhangig te maken, in dien zulks voor de gemeente geen al te groote conse quenties met zich zal meebrengen. Aangezien uit een door den Secretaris ingesteld on- derzoek is gebleken, dat de vraag door het Bestuur gesteld wordt om reden vermeend werd, dat boven een s/lf. zeker bedrag te besteden aan onderhoud van de wonin- gen het College van B.en kennis moest worden ge geven, welke meening de vergadering niet kan deelen, wordt besloten het Bestuur mede te deelen dat het schrijven voor kennisgeving is aangenomen. De in schrijvingsbiljetten kunnen worden teruggezonden. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 52