Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 659 660 661 662 G-ed .Staten van Utrecht Best.v/d Ver.tot bestr.der T.B.C. afd.Soest Ged.Staten van Utrecht Ged .Staten 663 664 Weth.v.Financiën DirGem.werken Korte inhoud deelen mede in beginsel geen bezwaar te hebben tegen het raadsbesluit var 26 Juli 1939, 4e afd.nr.21/673 tot wijziging van de gemeentebegrooting voor 1939 in verband met aanleg van rioleeringen in te herstraten wegen. vraagt een bijdrage van 221,60 in de kosten van verpleging van Mej.T. Boersma, gedurende het tijdvak van 1 Juli t/m 31 December 1939. maken bezwaar tegen goedkeuring van het raadsbesluit van 26 Juli 1939, 4e afd.nr.21/679 tot wijziging der begrooting 1939 in verband met den bouw van een boerderij. deelen mede in beginsel geen bezwaar te hebben tegen het raadsbesluit van 26 Juli 1939, 4e afdeeling nr.21/676 tot wijziging van de gemeentebegrooJ ting voor 1939, doch verzoeken met nadruk er op toe te zien, dat alleen die kosten langs den weg van de ar tikelen 72 en volgende der 1.0.wet 1920 aan het schoolbestuur worden vergoed, welke verbonden zijn aan de wegneming van constructie fouten. Zij zien een gesplitste opgaaf van deze verschillende kosten tegemoet. adviseert den raad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit tot wijziging der begrooting 1939 verband houdende met de afrekening van den bijzonderen steun uit het Werkloosheidssubsidiefonds over 195? toegekend aan deze gemeente. adviseert aan W.A.S.van Meel tijdelijk klerk-teekenaar bij gem.werken met ingang van 1 Sept.1939 een vaste aan stelling te verstrekken, onder toe kenning van een periodieke verhoogirfê Notifi Beslot Het sc bij de ders )t; ken ra oordee aan ee: rendab dighei* tigd wi tijds het Col advisei komsti. Besloti voldoe] Aldus v Beslote Sept1 c "teekena toekenn Vóóraf regleme

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 533