■wip v-a-A' be zwaai uit var, 5 tot ooting eg van wegen. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Notificatie ,60 in ifie j.T. k van ig van 1939, 5 der t den Besloten wordt de gevraagde bijdrage te verleenen. >e zwaai lit van ,21/676 )egroo- met alleen Le ar- ).wet •den aan de ;en, van jmoet slling .uit 939 sning het >r 193% ;ijdelyL i met ite aar)- i toe- ■hoogi^ tedegedeeld, waar- (de beide Wethou- Het schrijven zal den Raad worden m« bij de meerderheid van het College ders) voorstelt niet tot intrekking van het betrok ken raadsbesluit over te gaan, aangezien zij van /C oordeel is, dat de exploitatie eener boerderij waar aan een "melkstand" kan worden verbonden, stellig rendabel is te achten, zulks in verband met de omstan digheid, dat een soortgelijk bedrijf, hetwelk geves tigd was in de oude boerderij op dat perceel, eer tijds met succes werd uitgeoefend. De minderheid van het College (de Voorzitter) stelt voor den Raad te adviseeren het besluit in te trekken, zulks overeen komstig den wensch van G.S. Besloten wordt de noodige opdrachten te geven ter voldoening aan het verzoek van Gedeputeerde Staten.^ Aldus wordt besloten. Besloten wordt aan W.A.S.van Meel met ingang van 1 Sept.1939 een vaste aanstelling te geven als klerk» "teekenaar bij den dienst van gem.werken, zulks onder "toekenning van één periodieke verhooging. Vooraf zal van Meel echter de volgens het ambtenaren-y reglement verplichte keuring dienen te ondergaan. V' ^to Z JL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 534