Volg- nuim- Afzender of voorsteller mer Datum Kort innou 665 666 667 669 670 671 K.van Loon,Wilh, laan 10, Soest G.Hospershoofd commies ter secre^ tarie van Soest B.en W.van Eiber gen 668 Insp.v.Politie Bewoners Heideweg en Sparrenlaan, te Soest J.Lenssen,v.Weede* straat, Soest Dir.Gem.werken verzoekt verlaging van het trottoir vóór den ingang van zijn perceel. De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.10 Aug. 1939, no.1440. verzoekt, wegens zijn benoeming tot secretaris der gemeente Eibergen, met ingang van 18 September a.s. ontslag uit zijn betrekking van^hoofdcommies, chef van de afd.financiën c.a. ter secretarie van Soest. verzoeken goed te keuren, dat de heer G.Hospers, hoofdcommies ter secretarie die tot secretaris van Eibergen is be noemd, op 18 September a.s. aldaar in functie treedt. zendt rapport betreffende een reclame bord van de fa .van Dolderen en van der Schagt en verschillende langs openbare wegen in de gemeente geplaatste recla mekastjes verzoeken het daarheen te willen lei den, dat zij gevrijwaard worden van den overlastwelke zi j ondervinden van hondengeblaf, geschreeuw van africhters enz. bij het dresseeren van honden op het terrein, gelegen tusschen Heideweg Sparrenlaan en Poekenlaan. De Insp.v.Politie deelt mede dat het bestuur van de hondendresseerclub er voor zal zorgdragen, dat zoo spoedig mogelijk een ander oefenterrein in ge- b ruik zal worden genomen. vraagt toestemming tot plaatsing van een bord groot 2.50 bij 50 c.M.boven zijn winkelspui aan den voorgevel. De Dir .v.Gem.werken en de Insp.v.Poli" tie brengen hieromtrent rapport uit. deelt mede, dat 1e. W.P.Buhrmann, ambt .eigendommen ad ministratie en 2e. H.A.Vos, chauffeur-monteur zich ingaande 14 Augustus 1939 hebben ziek gemeld. zal wo] 15,= de werf Beslot* leenen, Medeged eervol Aan de aanschr bedoeld de voor Adressa van de zoo spo zal wor Aan Leni brengen zwaren gen van Passend* Aan dez* den duur zal bli-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 535