^0 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ttoir elDe treilt 0 Aug. Adressant zal worden medegedeeld, dat aan zijn verzoek zal worden voldaan na storting van een bedrag van 15»= in de gemeentekas, ter nadere verrekening met V 3. de werkelijke te maken kosten. g tot en, met ntslag ommies, ter de heer cretarie n is be daar in reclame van der openbare e recla- sn lei- Ei van den a van frichters iden op ieideweg; it het Lub er poedig in ge- ig van .boven rel. .v.Poli- uit. rnaen ad- hebben Besloten wordt het gevraagde ontslag eervol te ver- ~J leenen. Medegedeeld zal worden, dat tegen 18 September 1939 V eervol ontslag is verleend. Aan de gebruikers van de betreffende perceelen zal een aanschrijving worden gericht tot verwijdering van de i bedoelde reclamekastjes of tot verplaatsing tot achter de voorgevelrooilijn. Adressanten zal worden medegedeeld, dat het bestuur L* asU- i van de hondendresseerclub er voor zal zorgdragen, dat zoo spoedig mogelijk een ander oefenterrein in gebruik J' zal worden genomen. Aan lenssen zal worden medegedeeld, dat tegen het aan-+ pf brengen van het door hem gevraagde bord ernstige be- y zwaren bestaan, doch dat een verzoek voor het aanbren gen van een meer bescheiden en beter bij de winkelpui passende bord opnieuw in overweging zal worden genomeni. Aan deze ambtenaren wordt ziekteverlof verleend voor den duur van één week of zooveel korter als noodig zal blijken te zijn.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 536